Добро пожаловать на Pro Pawn - Портал о PAWN-скриптинге.
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: /clist

 1. #1
  Аватар для Shayba
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  11.10.2014
  Сообщений
  191
  Репутация:
  19 ±

  /clist

  Всем привет!

  у меня такая проблема,клист пропадает и + ко всему не ставиться некоторые цвета,помогите с решением.
  Премного благодарен за ранее.

  PHP код:
      if(strcmp(cmd"/clist"true) == 0)
      {
          new 
  dialog[512];
          
  strcat(dialog"[0] Выключить цвет\n[1]    Зеленый\n[2]    Светло зеленый\n[3]    Ярко зеленый\n[4]    Бирюзовый\n[5]    Желто-зеленый\n[6]    Темно-зеленый\n[7]    Серо-зеленый\n[8]    Красный\n[9]    Ярко-красный\n[10]    Оранжевый\n[11]    Коричневый\n[12]    Темно-красный\n[13]    Серо-красный\n[14]    Желто-оранжевый\n[15]    Малиновый\n[16]    Розовый\n[17]    Синий\n[18]    Голубой\n[19]    Синяя сталь\n[20]    Сине-зеленый\n[21]    Темно-синий\n[22]    Фиолетовый\n");
          
  strcat(dialog"[23]    Индиго\n[24]    Серо-синий\n[25]    Желтый\n[26]    Кукурузный\n[27]    Золотой\n[28]    Старое золото\n[29]    Оливковый\n[30]    Серый\n[31]    Серебро\n[32]    Черный\n[33]    Белый");
          
  SPD(playerid,2001,DIALOG_STYLE_LIST"Цвет",dialog"Выбрать""Отмена");
            return 
  true;
      } 

 2. #2
  Аватар для Lars Keller
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  04.11.2014
  Сообщений
  106
  Репутация:
  2 ±
  Цитата Сообщение от Shayba Посмотреть сообщение
  Всем привет!

  у меня такая проблема,клист пропадает и + ко всему не ставиться некоторые цвета,помогите с решением.
  Премного благодарен за ранее.

  PHP код:
      if(strcmp(cmd"/clist"true) == 0)
      {
          new 
  dialog[512];
          
  strcat(dialog"[0] Выключить цвет\n[1]    Зеленый\n[2]    Светло зеленый\n[3]    Ярко зеленый\n[4]    Бирюзовый\n[5]    Желто-зеленый\n[6]    Темно-зеленый\n[7]    Серо-зеленый\n[8]    Красный\n[9]    Ярко-красный\n[10]    Оранжевый\n[11]    Коричневый\n[12]    Темно-красный\n[13]    Серо-красный\n[14]    Желто-оранжевый\n[15]    Малиновый\n[16]    Розовый\n[17]    Синий\n[18]    Голубой\n[19]    Синяя сталь\n[20]    Сине-зеленый\n[21]    Темно-синий\n[22]    Фиолетовый\n");
          
  strcat(dialog"[23]    Индиго\n[24]    Серо-синий\n[25]    Желтый\n[26]    Кукурузный\n[27]    Золотой\n[28]    Старое золото\n[29]    Оливковый\n[30]    Серый\n[31]    Серебро\n[32]    Черный\n[33]    Белый");
          
  SPD(playerid,2001,DIALOG_STYLE_LIST"Цвет",dialog"Выбрать""Отмена");
            return 
  true;
      } 
  Показывай 2001 диалог

 3. Пользователь сказал cпасибо:
  Alexander (26.01.2015)
 4. #3
  Аватар для Shayba
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  11.10.2014
  Сообщений
  191
  Репутация:
  19 ±
  Цитата Сообщение от Lars Keller Посмотреть сообщение
  Показывай 2001 диалог
   Диалог 2001
  PHP код:
          case 20011:
          {
              if(
  response)
              {
                  switch(
  listitem)
                  {
                      case 
  0:
                      {
                          
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<1> /a /as /antiddos /smson /afill /cheater /mute /mutelist /kick /pm /reoff /slap /fulioxrpby");
                          
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<1> /alogin - âîéòè â àäìèí ïàíåëü /hp /reklama /geton - ïîñëåäíèé âõîä /mcamera /asellferm");
                      }
                         case 
  1:
                      {
                          if(
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 2)
                          {
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<2> /getstats /cnn /gm /goto /ban /alock /alockz /clearad /mp /givep /chat /mark /gotomark /ao");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<2> /demorgan /prison /unprison /adminkey - ïàðîëü ê àäìèí ïàíåëè /warn /spcars /noreport /kickname");
                          }
                      }
                      case 
  2:
                      {
                          if(
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 3)
                          {
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<3> /skick /banip /tp /ban /unban /offban /awarehouse /setname /veh /delcar");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<3> /forceskin /sban /atune /fuelcars /skin /startquest /stopquest");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<3> /uval /ram  /warehouse - ïðîâåðèòü ñêëàäû /gethere /weather /res");
                          }
                      }
                      case 
  3:
                      {
                          if(
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 4)
                          {
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<4> /unbanip /getip /agetip /agetregip  /sethp - óñòàíîâèòü óðîâåíü õï /agl");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<4> /spawn /getleader - ïîñìîòðåòü ëèäåðà ôðàêöèè îôôëàéí /agetipreg /pgetip /spveh");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<4> /arace /drace /cs");
                          }
                      }
                      case 
  4:
                      {
                          if(
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 5)
                          {
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<5> /givedonate /givegun /aad /spcar /house - òåëåïîðòèðîâàòüñÿ ê äîìó /setskill");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<5> /clearchat /setskin /object - âûäàòü îáúåêò /givemoney /money /offmoney");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<5> /arace /cs /offleader /getschet - óçíàòü ñ÷åò äîìà /del - óäàëèòü àêêàóíò");
                          }
                      }
                      case 
  5:
                      {
                          if(
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 6)
                          {
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /gmx /vipmans /warnlist /avig - âûäàåò âûãîâîð àäìèíó ìàêñ. 3 âûãîâîðà");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /sban /setstat /abalance - áàíêè ôðàêöèé /payday /setklass - êëàññ /logs - âêë/âûêë ëîãè");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /saveall - ñîõðàíèòü âñ¸ /offadmin /offip /offallip /aselltune - ïðîä.ìàñò");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<7> /setbizcena - öåíà áèçà | /setsbizcena - öåíà áèçà /asellbiz - ïðîä.áèç /asellsbiz - ïðîä.ñáèç");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /makeleader /setchet - ñ÷åò äîìà /setcena - öåíà äîìà /re /agiverank /makehelper");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /setmats - óñòàíîâèòü ìàòåðèàëû ñêëàäó /sbiz - òï ê ñáèçíåñó /äàòüçåðíîáëåàòü");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /setbizbar - óñò.ìåñòî áàðà áèçíåñà /setbizprod - óñò.ïðîä.áèçíåñà");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /setsbizprod - óñò.ïðîä.ñáèçíåñà /biz - òåëåïîðòèðîâàòüñÿ ê áèçíåñó /mast - òåëåïîðòèðîâàòüñÿ ê ìàñò.");
                          }
                      }
                      case 
  6:
                      {
                          if(
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 7)
                          {
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<7> /gzcolor - ìåíÿåì ãåòòî | /reloadbans - ïåðåçàãðóçèòü áàí ëèñò");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<7> /makeadmin /int");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<7> /setpos - óñò. äîì /setposcar - óñò. ìàøèíó âîçëå äîìà /edit - ïîíÿòíî /asellhouse");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<7> /cmd /text /hbject - óñò. îáüåêò");
                          }
                      }
                  }
              }
              else
              {
                  return 
  true;
              }
          } 

 5. #4
  Аватар для Mazzilla
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  27.11.2013
  Адрес
  Нижневартовск
  Сообщений
  256
  Репутация:
  63 ±
  case 20011:

 6. #5
  Аватар для Shayba
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  11.10.2014
  Сообщений
  191
  Репутация:
  19 ±
  Цитата Сообщение от Mazzilla Посмотреть сообщение
  case 20011:
   case 20011:
  PHP код:
          case 20011:
          {
              if(
  response)
              {
                  switch(
  listitem)
                  {
                      case 
  0:
                      {
                          
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<1> /a /as /antiddos /smson /afill /cheater /mute /mutelist /kick /pm /reoff /slap /fulioxrpby");
                          
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<1> /alogin - âîéòè â àäìèí ïàíåëü /hp /reklama /geton - ïîñëåäíèé âõîä /mcamera /asellferm");
                      }
                         case 
  1:
                      {
                          if(
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 2)
                          {
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<2> /getstats /cnn /gm /goto /ban /alock /alockz /clearad /mp /givep /chat /mark /gotomark /ao");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<2> /demorgan /prison /unprison /adminkey - ïàðîëü ê àäìèí ïàíåëè /warn /spcars /noreport /kickname");
                          }
                      }
                      case 
  2:
                      {
                          if(
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 3)
                          {
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<3> /skick /banip /tp /ban /unban /offban /awarehouse /setname /veh /delcar");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<3> /forceskin /sban /atune /fuelcars /skin /startquest /stopquest");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<3> /uval /ram  /warehouse - ïðîâåðèòü ñêëàäû /gethere /weather /res");
                          }
                      }
                      case 
  3:
                      {
                          if(
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 4)
                          {
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<4> /unbanip /getip /agetip /agetregip  /sethp - óñòàíîâèòü óðîâåíü õï /agl");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<4> /spawn /getleader - ïîñìîòðåòü ëèäåðà ôðàêöèè îôôëàéí /agetipreg /pgetip /spveh");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<4> /arace /drace /cs");
                          }
                      }
                      case 
  4:
                      {
                          if(
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 5)
                          {
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<5> /givedonate /givegun /aad /spcar /house - òåëåïîðòèðîâàòüñÿ ê äîìó /setskill");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<5> /clearchat /setskin /object - âûäàòü îáúåêò /givemoney /money /offmoney");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<5> /arace /cs /offleader /getschet - óçíàòü ñ÷åò äîìà /del - óäàëèòü àêêàóíò");
                          }
                      }
                      case 
  5:
                      {
                          if(
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 6)
                          {
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /gmx /vipmans /warnlist /avig - âûäàåò âûãîâîð àäìèíó ìàêñ. 3 âûãîâîðà");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /sban /setstat /abalance - áàíêè ôðàêöèé /payday /setklass - êëàññ /logs - âêë/âûêë ëîãè");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /saveall - ñîõðàíèòü âñ¸ /offadmin /offip /offallip /aselltune - ïðîä.ìàñò");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<7> /setbizcena - öåíà áèçà | /setsbizcena - öåíà áèçà /asellbiz - ïðîä.áèç /asellsbiz - ïðîä.ñáèç");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /makeleader /setchet - ñ÷åò äîìà /setcena - öåíà äîìà /re /agiverank /makehelper");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /setmats - óñòàíîâèòü ìàòåðèàëû ñêëàäó /sbiz - òï ê ñáèçíåñó /äàòüçåðíîáëåàòü");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /setbizbar - óñò.ìåñòî áàðà áèçíåñà /setbizprod - óñò.ïðîä.áèçíåñà");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<6> /setsbizprod - óñò.ïðîä.ñáèçíåñà /biz - òåëåïîðòèðîâàòüñÿ ê áèçíåñó /mast - òåëåïîðòèðîâàòüñÿ ê ìàñò.");
                          }
                      }
                      case 
  6:
                      {
                          if(
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 7)
                          {
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<7> /gzcolor - ìåíÿåì ãåòòî | /reloadbans - ïåðåçàãðóçèòü áàí ëèñò");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<7> /makeadmin /int");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<7> /setpos - óñò. äîì /setposcar - óñò. ìàøèíó âîçëå äîìà /edit - ïîíÿòíî /asellhouse");
                              
  SendClientMessage(playerid,0x6495EDFF"<7> /cmd /text /hbject - óñò. îáüåêò");
                          }
                      }
                  }
              }
              else
              {
                  return 
  true;
              }
          } 

 7. #6
  Аватар для Lars Keller
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  04.11.2014
  Сообщений
  106
  Репутация:
  2 ±
  Mda, Вас просят 2001 диалог а не 20011 разницы нету, да?

 8. Пользователь сказал cпасибо:
  Alexander (26.01.2015)
 9. #7
  Аватар для Shayba
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  11.10.2014
  Сообщений
  191
  Репутация:
  19 ±
  Цитата Сообщение от Lars Keller Посмотреть сообщение
  Mda, Вас просят 2001 диалог а не 20011 разницы нету, да?
  Выше я Вам отправил диалог 2001,а ниже попросили 20011.

 10. #8
  Аватар для Lars Keller
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  04.11.2014
  Сообщений
  106
  Репутация:
  2 ±
  Ты одно и тоже отправил прфы:
  http://breedpmnr.ru/60F3122

 11. #9
  Аватар для Shayba
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  11.10.2014
  Сообщений
  191
  Репутация:
  19 ±
  Цитата Сообщение от Lars Keller Посмотреть сообщение
  Ты одно и тоже отправил прфы:
  http://breedpmnr.ru/60F3122
  Прошу прощения.Вот то что нужно:

  PHP код:
          case 2001:
          {
              if(
  response == 1)
              {
                     switch(
  listitem)
                  {
                      case 
  0SetPlayerColor(playeridTEAM_HIT_COLOR);
                      case 
  1SetPlayerColor(playerid,0x089401FF);
                      case 
  2SetPlayerColor(playerid,0x56FB4EFF);
                      case 
  3SetPlayerColor(playerid,0x49E789FF);
                      case 
  4SetPlayerColor(playerid,0x2A9170FF);
                      case 
  5SetPlayerColor(playerid,0x9ED201FF);
                      case 
  6SetPlayerColor(playerid,0x279B1EFF);
                      case 
  7SetPlayerColor(playerid,0x51964DFF);
                      case 
  8SetPlayerColor(playerid,0xFF0606FF);
                      case 
  9SetPlayerColor(playerid,0xF68F67FF);
                      case 
  10SetPlayerColor(playerid,0xF45000FF);
                      case 
  11SetPlayerColor(playerid,0xBE8A01FF);
                        case 
  12SetPlayerColor(playerid,0xB30000FF);
                      case 
  13SetPlayerColor(playerid,0x954F4FFF);
                      case 
  14SetPlayerColor(playerid,0xE7961DFF);
                      case 
  15SetPlayerColor(playerid,0xE6284EFF);
                      case 
  16SetPlayerColor(playerid,0xFF9DB6FF);
                      case 
  17SetPlayerColor(playerid,0x110CE7FF);
                      case 
  18SetPlayerColor(playerid,0x0CD7E7FF);
                      case 
  19SetPlayerColor(playerid,0x139BECFF);
                      case 
  20SetPlayerColor(playerid,0x2C9197FF);
                      case 
  21SetPlayerColor(playerid,0x114D71FF);
                      case 
  22SetPlayerColor(playerid,0x8813E7FF);
                      case 
  23SetPlayerColor(playerid,0xFAFAFAFF);
                      case 
  24SetPlayerColor(playerid,0xFFDE24FF);
                      case 
  25SetPlayerColor(playerid,0xFFDE24FF);
                  }
              }
              else
              {
                  return 
  true;
              }
          } 

 12. #10
  Аватар для Lars Keller
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  04.11.2014
  Сообщений
  106
  Репутация:
  2 ±
  Диалог в студиию а команду я бы построил так, в плане читабельности просто шик:
  PHP код:
      if(strcmp(cmd"/clist"true) == 0)
      {
          new 
  string_for_dialog_clist[585];
          static 
  str_for_dialog_clist_one[] =
          
  "[0]  Выключить цвет\n \
           [1]  Зеленый\n \
           [2]  Светло зеленый\n \
           [3]  Ярко зеленый\n  \
           [4]  Бирюзовый\n \
           [5]  Желто-зеленый\n \
           [6]  Темно-зеленый\n \
           [7]  Серо-зеленый\n \
           [8]  Красный\n \
           [9]  Ярко-красный \n \
           [10] Оранжевый\n \
           [11] Коричневый\n \
           [12] Темно-красный\n \
           [13] Серо-красный\n \
           [14] Желто-оранжевый\n \
           [15] Малиновый\n \
           [16] Розовый\n \
           [17] Синий\n \
           [18] Голубой\n \
           [19] Синяя сталь\n \
           [20] Сине - зеленый\n \
           [21] Темно - синий\n \
           [22] Фиолетовый\n \
           [23] Индиго\n"
  ;
          static 
  str_for_dialog_clist_two[] =
           
  "[24] Серо-синий\n \
           [25] Желтый\n \
           [26] Кукурузный\n \
           [27] Золотой\n \
           [28] Старое золото\n \
           [29] Оливковый\n \
           [30] Серый\n \
           [31] Серебро\n \
           [32] Черный\n \
           [33] Белый"
  ;
          
  strcat(string_for_dialog_cliststr_for_dialog_clist_one);
          
  strcat(string_for_dialog_cliststr_for_dialog_clist_two);
          
  ShowPlayerDialog(playerid2001DIALOG_STYLE_LIST"Цвет"string_for_dialog_clist"Выбрать""Отмена");
          return 
  1;
      } 
  В смысле пропадает клист? Какой номер цвета не устанавливаться?
  Подробней.

 

 
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •