Добро пожаловать на Pro Pawn - Портал о PAWN-скриптинге.
Показано с 1 по 4 из 4
 1. #1
  Аватар для heralt
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  21.12.2014
  Сообщений
  164
  Репутация:
  0 ±

  Команда /re.

  PHP код:
      if(strcmp(cmdtext"/re"true) == 0)
      {
      if(
  IsPlayerConnected(playerid))
      {
      new 
  specid;
      
  tmp strtok(cmdtextidx);
      if(!
  strlen(tmp)) return SendClientMessage(playeridwhite"{F74848}» Ââåäèòå: {FFFFFF} /re(con) [id]");
      
  specid ReturnUser(tmp);
      if(
  specid == playerid) return SendClientMessage(playeridred" Âû óêàçàëè ñâîé ID!");
      if(
  PlayerInfo[specid][pAdminLevel] >= 1) return SendClientMessage(playerid,red,"Íàáëþäåíèå çà àäìèíèñòðàöèåé çàïðåùåíî!");
      if (
  PlayerInfo[playerid][pAdminLevel] >= 1)
      {
      if(
  IsPlayerConnected(specid))
      {
      if(
  GetPlayerState(specid) == PLAYER_STATE_SPECTATING && gSpectateID[specid] != INVALID_PLAYER_ID)
      {
      
  GetPlayerName(gSpectateID[specid], sendernamesizeof(sendername));
      
  format(stringsizeof(string), " Ýòîò èãðîê íàáëþäàåò çà [%d]%s!",gSpectateID[specid], sendername);
      
  SendClientMessage(playeridREDstring);
      return 
  1;
      }
      if(
  GetPlayerState(specid) != && GetPlayerState(specid) != && GetPlayerState(specid) != 3) return SendClientMessage(playeridCOLOR_RED"Èãðîê íå âñòóïèë â èãðó !");
      
  StartSpectate(playeridspecid);
      
  Spectate[playerid] = specid;
      
  ShowMenuForPlayer(reconmenu,playerid);
      }
      }
      else
      {
      
  SendClientMessage(playeridwhite"Íåäîñòàòî÷íî ïðàâ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ äàííîé ôóíêöèè !");
      }
      }
      return 
  1;
      }
      
      if(
  strcmp(cmdtext"/reoff"true) == 0)
      {
      new 
  specid;
      
  tmp strtok(cmdtextidx);
      if(!
  strlen(tmp))
      {
      if(
  GetPlayerState(playerid) == PLAYER_STATE_SPECTATING)
      
  StopSpectate(playerid);
          return 
  1;
      }
      if(
  PlayerInfo[playerid][pAdmin] >= 1)
      {
      
  specid ReturnUser(tmp);
      
  StopSpectate(specid);
      
  format(stringsizeof(string), " Âû îòêëþ÷èëè [%d]%s èç ðåæèìà ñëåæåíèÿ!",gSpectateID[specid], sendername);
      
  SendClientMessage(playeridCOLOR_GRAD2string);
      }
      return 
  1;
      } 


  PHP код:
  C:\Users\Áàòÿ âñåÿ Ðóñè\Desktop\Ïðîåêò\gamemodes\Heinz-v3.pwn(1215) : error 006must be assigned to an array
  C:\Users\Áàòÿ âñåÿ Ðóñè\Desktop\Ïðîåêò\gamemodes\Heinz-v3.pwn(1216) : error 035argument type mismatch (argument 1)
  C:\Users\Áàòÿ âñåÿ Ðóñè\Desktop\Ïðîåêò\gamemodes\Heinz-v3.pwn(1217) : error 017undefined symbol "ReturnUser"
  C:\Users\Áàòÿ âñåÿ Ðóñè\Desktop\Ïðîåêò\gamemodes\Heinz-v3.pwn(1224) : error 017undefined symbol "gSpectateID"
  C:\Users\Áàòÿ âñåÿ Ðóñè\Desktop\Ïðîåêò\gamemodes\Heinz-v3.pwn(1224) : warning 215expression has no effect
  C
  :\Users\Áàòÿ âñåÿ Ðóñè\Desktop\Ïðîåêò\gamemodes\Heinz-v3.pwn(1224) : error 001expected token";"but found "]"
  C:\Users\Áàòÿ âñåÿ Ðóñè\Desktop\Ïðîåêò\gamemodes\Heinz-v3.pwn(1224) : error 029invalid expressionassumed zero
  C
  :\Users\Áàòÿ âñåÿ Ðóñè\Desktop\Ïðîåêò\gamemodes\Heinz-v3.pwn(1224) : fatal error 107too many error messages on one line

  Compilation aborted
  .Pawn compiler 3.2.3664              Copyright (c1997-2006ITB CompuPhase


  7 Errors


 2. #2
  Аватар для Mazzilla
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  27.11.2013
  Адрес
  Нижневартовск
  Сообщений
  256
  Репутация:
  63 ±

 3. #3
  Аватар для BaBuIIIkaDrifteR
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  24.03.2014
  Адрес
  Ямайка
  Сообщений
  303
  Репутация:
  8 ±
  Функции добавь ReturnUser и в начало мода: new gSpectateID[MAX_PLAYERS];
  ip adress: В разработке:7777
  My Skype: Skype Phone
  [В]контакте: Рома Уруру
  Разработка: EnergyDRIFT©|2015

 4. #4
  Аватар для gangzone.ini
  Модератор

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  15.06.2014
  Сообщений
  649
  Репутация:
  105 ±
  ReturnUser - используй инклуд 'utils'
  http://rghost.ru/7szh7yzTN
  Ну а я бы на твоем месте, использовала бы sscanf
  Последний раз редактировалось gangzone.ini; 18.02.2015 в 21:00.
  Модератор с 19.03.2015

 

 

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •