Добро пожаловать на Pro Pawn - Портал о PAWN-скриптинге.
Показано с 1 по 5 из 5
 1. #1
  Аватар для $continue$
  Заблокирован

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  02.08.2014
  Адрес
  г. Киров (aka Вятка)
  Сообщений
  1,467
  Репутация:
  265 ±

  Краш павно

  Приветствую всех уважаемый посетители Pro Pawn!
  Я прощу у Вас помощи, по непонятной мне причине крашит pawn.
  PHP код:
  if(strcmp(cmd"/family"true) == || strcmp(cmd"/f"true) == 0)
  {
      if(
  IsPlayerConnected(playerid))
      {
          if(
  PlayerInfo[playerid][pFMuted] == 1) return FMutePlayer(playerid);
          if(
  PlayerInfo[playerid][pMuted] == 1) return  MutePlayer(playerid);
          if(
  PlayerInfo[playerid][pRadio] == 0) return SendClientMessage(playeridCOLOR_WHITE"{FF0000}[Îøèáêà]{FFFFFF} Ó âàñ íåò ðàöèè. Êóïèòü å¸ ìîæíî â ìàãàçèíàõ 24/7.");
          
  tmp strtok(cmdtextidx);
          new 
  length strlen(cmdtext);
          new 
  result[144];
          while ((
  idx length) && (cmdtext[idx] <= ' ')) idx++;
          new 
  offset idx;
          while ((
  idx length) && ((idx offset) < (sizeof(result) - 1)))
          {
              
  result[idx offset] = cmdtext[idx];
              
  idx++;
          }
          
  result[idx offset] = EOS;
          if(!
  strlen(result)) return SendClientMessage(playeridCOLOR_GRAD2"(/f)amily [text]");
          
  GetPlayerName(playeridsendernamesizeof(sendername));
          switch(
  GetPlayerFaction(playerid))
          {
              case 
  5:
              {
                  switch(
  PlayerInfo[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "??? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "???.???? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "?????????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "??????? %s[%d]: %s."sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "???? ????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "???????????  %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  6:
              {
                  switch(
  PlayerInfo[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "?????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "?????-????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "??????????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "?????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  7:
              {
                  switch(
  PlayerInfo[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "?????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "?????-????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "??????????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "?????? %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  8:
              {
                  switch(
  PlayerInfo[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Äèðåêòîð %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Çàì.äèðåêòîðà %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Ëó÷øèé Àãåíò %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Àãåíò %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Ìåòêèé ñòðåëîê %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Âíåøòàòíûé Ñîòðóäíèê %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  21:
              {
                  switch(
  PlayerInfo[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Áîññ %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Ëåãåíäà %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Ïðîôè %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Õóëèãàí %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Ñâîé %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Íîâåíüêèé %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  9:
              {
                  switch(
  PlayerInfo)[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Äèðåêòîð %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Ðåäàêòîð %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Ïðîäþñåð %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Æóðíàëèñò %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Ðåïîðò¸ð  %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Ñòàæ¸ð %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  10:
              {
                  switch(
  PlayerInfo)[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Áîññ %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Çàì.Áîññà %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Ðåàëüíûé ãàíãñòåð %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Ãàíãñòåð %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Áàíäèò %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Íîâè÷¸ê %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  11:
              {
                  switch(
  PlayerInfo)[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Áîññ %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Ïðàâàÿ ðóêà %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Ðåëüíûé ãàíãñòåð %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Ãàíãñòåð %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Áàíäèò %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Íîâè÷¸ê %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  12:
              {
                  switch(
  PlayerInfo)[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Áîññ %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Çàì.Áîññà %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Ïðîâåðåííûé  %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Ãàíãñòåð %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Áàíäèò %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Ñàëàãà %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  13:
              {
                  switch(
  PlayerInfo)[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Padre %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Adjunto %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Autoritad  %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Verificado %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Ordinario %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Novato %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  14:
              {
                  switch(
  PlayerInfo)[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Padre %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Adjunto %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Autoridad  %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Verificado %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Comprobar %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Novato %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  15:
              {
                  switch(
  PlayerInfo)[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Padre %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Adjunto %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Autoritad  %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Verificado %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Ordinario %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Novato %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  16:
              {
                  switch(
  PlayerInfo)[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Áàòÿ %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Àâòîðèòåò %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Ñìîòðÿùèé %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Æèãàí %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Ôðàåð %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Øíûðü %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  19:
              {
                  switch(
  PlayerInfo)[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Êîðîëü Äîðîã %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Êîðîëü Óëèö %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Îïûòíûé ãîíùèê %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Îïûòíûé âîäèòåëü %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Âîäèòåëü %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Íîâè÷¸ê %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  17:
              {
                  switch(
  PlayerInfo)[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Óïðàâëÿþùèé %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Çàì.Óïðàâëÿþùåãî %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Îïûòíûé òàêñèñò %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Òàêñèñò %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Áîìáèëà %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Íîâè÷¸ê %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  22:
              {
                  switch(
  PlayerInfo)[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Áîññ %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Ïðàâàÿ ðóêà %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Ðåëüíûé ãàíãñòåð %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Ãàíãñòåð %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Áàíäèò %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Íîâåíüêèé %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              case 
  18:
              {
                  switch(
  PlayerInfo)[playerid][pRank])
                  {
                      case 
  6format(stringsizeof(string), "Êîðîëü Äîðîã %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  5format(stringsizeof(string), "Êîðîëü Óëèö %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  4format(stringsizeof(string), "Îïûòíûé ãîíùèê %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  3format(stringsizeof(string), "Îïûòíûé âîäèòåëü %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  2format(stringsizeof(string), "Âîäèòåëü %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                      case 
  1format(stringsizeof(string), "Íîâè÷¸ê %s[%d]: %s. **"sendernameplayeridresult);
                  }
              }
              
  SendFamilyMessage(GetPlayerFaction(playerid), TEAM_AZTECAS_COLORstring);
          }
      }


 2. #2
  Аватар для L0ndl3m
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  19.10.2013
  Сообщений
  1,360
  Репутация:
  768 ±
  PHP код:
  switch(PlayerInfo)[playerid][pRank]) 
  попробуйте для начала заменить на
  PHP код:
  switch(PlayerInfo[playerid][pRank]) 

 3. #3
  Аватар для $continue$
  Заблокирован

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  02.08.2014
  Адрес
  г. Киров (aka Вятка)
  Сообщений
  1,467
  Репутация:
  265 ±
  Цитата Сообщение от Londlem Посмотреть сообщение
  PHP код:
  switch(PlayerInfo)[playerid][pRank]) 
  попробуйте для начала заменить на
  PHP код:
  switch(PlayerInfo[playerid][pRank]) 
  Неа это что то в while, убираю его нормально все становиться.
  PHP код:
    while ((idx length) && (cmdtext[idx] <= ' ')) idx++;
          new 
  offset idx;
          while ((
  idx length) && ((idx offset) < (sizeof(result) - 1)))
          {
              
  result[idx offset] = cmdtext[idx];
              
  idx++;
          }
          
  result[idx offset] = EOS

 4. #4
  Аватар для L0ndl3m
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  19.10.2013
  Сообщений
  1,360
  Репутация:
  768 ±
  Как нет? У вас код в switch'е неверно построен, попробуйте заменить.

  Также
  PHP код:
  SendFamilyMessage(GetPlayerFaction(playerid), TEAM_AZTECAS_COLORstring); 
  Снесите на одну скобку вниз.

 5. #5
  Аватар для $continue$
  Заблокирован

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  02.08.2014
  Адрес
  г. Киров (aka Вятка)
  Сообщений
  1,467
  Репутация:
  265 ±
  Цитата Сообщение от Londlem Посмотреть сообщение
  Как нет? У вас код в switch'е неверно построен, попробуйте заменить.

  Также
  PHP код:
  SendFamilyMessage(GetPlayerFaction(playerid), TEAM_AZTECAS_COLORstring); 
  Снесите на одну скобку вниз.
  Дак я убрал, уже крашит. Я убераю цикл и все становиться нормально..

 

 

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •