Вообщем по вот этим командам выбивают ошибки.

Ошибки:
Код HTML:
C:\Users\Администартор\Desktop\Проект\gamemodes\Heinz-v2.pwn(762) : warning 217: loose indentation
C:\Users\Администартор\Desktop\Проект\gamemodes\Heinz-v2.pwn(762) : error 017: undefined symbol "cmd"
C:\Users\Администартор\Desktop\Проект\gamemodes\Heinz-v2.pwn(764) : error 017: undefined symbol "IsAArm"
C:\Users\Администартор\Desktop\Проект\gamemodes\Heinz-v2.pwn(764) : error 017: undefined symbol "SCM"
C:\Users\Администартор\Desktop\Проект\gamemodes\Heinz-v2.pwn(765) : error 017: undefined symbol "GetNearestVehicle"
C:\Users\Администартор\Desktop\Проект\gamemodes\Heinz-v2.pwn(767) : error 017: undefined symbol "PatronPlayer"
C:\Users\Администартор\Desktop\Проект\gamemodes\Heinz-v2.pwn(772) : error 017: undefined symbol "PatrCar"
C:\Users\Администартор\Desktop\Проект\gamemodes\Heinz-v2.pwn(772) : warning 215: expression has no effect
C:\Users\Администартор\Desktop\Проект\gamemodes\Heinz-v2.pwn(772) : error 001: expected token: ";", but found "]"
C:\Users\Администартор\Desktop\Проект\gamemodes\Heinz-v2.pwn(772) : error 029: invalid expression, assumed zero
C:\Users\Администартор\Desktop\Проект\gamemodes\Heinz-v2.pwn(772) : fatal error 107: too many error messages on one line

Compilation aborted.Pawn compiler 3.2.3664	 	 	Copyright (c) 1997-2006, ITB CompuPhase


9 Errors.
Строчки. (762-772)
Код HTML:
  	if(strcmp(cmd,"/putammo",true)==0)
	{
		if(!IsAArm(playerid) && !IsAMaf(playerid)) return SCM(playerid,-1,"Âàì çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü ýòî");
		new nearveh = GetNearestVehicle(playerid),string[128];
		if(GetVehicleModel(nearveh) != 470 && GetVehicleModel(nearveh) != 579 && GetVehicleModel(nearveh) != 409 && GetVehicleModel(nearveh) != 505 && GetVehicleModel(nearveh) != 516 && GetVehicleModel(nearveh) != 533 && GetVehicleModel(nearveh) != 421 && GetVehicleModel(nearveh) != 455 && GetVehicleModel(nearveh) != 561 && GetVehicleModel(nearveh) != 519) return SendClientMessage(playerid,-1,"Âû íå ðÿäîì ñ ìàøèíîé!");
		if(PatronPlayer(playerid) == 0)
		{
			SendClientMessage(playerid,-1,"Ó âàñ íåò ÿùèêà ñ ïàòðîíàìè");
			return 1;
		}
		if(PatrCar[nearveh] >= 5) return SendClientMessage(playerid,-1,"Ìàøèíà çàïîëíåíà");
- - - Добавлено - - -

Команда была вырезана из похожего мода Advance - Rp. (CORPs)
Вот все строки полностью (3 команды):
Код HTML:
  	if(strcmp(cmd,"/putammo",true)==0)
	{
		if(!IsAArm(playerid) && !IsAMaf(playerid)) return SCM(playerid,-1,"Âàì çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü ýòî");
		new nearveh = GetNearestVehicle(playerid),string[128];
		if(GetVehicleModel(nearveh) != 470 && GetVehicleModel(nearveh) != 579 && GetVehicleModel(nearveh) != 409 && GetVehicleModel(nearveh) != 505 && GetVehicleModel(nearveh) != 516 && GetVehicleModel(nearveh) != 533 && GetVehicleModel(nearveh) != 421 && GetVehicleModel(nearveh) != 455 && GetVehicleModel(nearveh) != 561 && GetVehicleModel(nearveh) != 519) return SendClientMessage(playerid,-1,"Âû íå ðÿäîì ñ ìàøèíîé!");
		if(PatronPlayer(playerid) == 0)
		{
			SendClientMessage(playerid,-1,"Ó âàñ íåò ÿùèêà ñ ïàòðîíàìè");
			return 1;
		}
		if(PatrCar[nearveh] >= 5) return SendClientMessage(playerid,-1,"Ìàøèíà çàïîëíåíà");
		SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Âû ïîëîæèëè 1 ÿù. ïàòðîíîâ");
		PatrCar[nearveh] += 1;
		PatronPlayer[playerid] -=1;
		ClearAnimations(playerid, 1);
		ApplyAnimation(playerid,"CARRY","crry_prtial",4.0,0,0,0,0,1,1);
		RemovePlayerAttachedObject(playerid, 1);
		Delete3DTextLabel(Potri3dtext[playerid]);
		new newcar = GetNearestVehicle(playerid);
		format(string,sizeof(string),"Çàãðóæåíî ÿùèêîâ: %d", PatrCar[nearveh]);
 	  Potri3dtext[playerid] = Create3DTextLabel(string, 0xFDE640AA, 0.0, 7.77, 7.77, 30.0,0,1);
 	  Attach3DTextLabelToVehicle(Potri3dtext[playerid], newcar, 0.0, 0.0, 2.0 );
		format(string, sizeof(string), "{ff6500}Çàãðóæåíî ÿùèêîâ: %d", PatrCar[nearveh]);
		SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, string);
		return 1;
	}
	if(strcmp(cmd,"/pickammo",true)==0)
	{
		if(IsAPatr(playerid))
		{
			if(!IsAArm(playerid) && !IsAMaf(playerid)) return SCM(playerid,-1,"Âàì çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü ýòî");
			if(PatronPlayer[playerid] >= 1) return SendClientMessage(playerid,-1,"Âû íå ìîæåòå âçÿòü áîëüøå");
			SendClientMessage(playerid, 0x6495EDFF, "Âû âçÿëè ÿùèê ñ 300 øò. ïàòðîíàìè");
			SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Íåñèòå ÿùèê â ãðóçîâèê, èñïîëüçóéòå /putammo ÷òîáû ïîëîæèòü ïàòðîíû");
			ApplyAnimation(playerid,"CARRY","crry_prtial",4.0,1,0,0,1,1,1);
			PatronPlayer[playerid] += 1;
			ApplyAnimation(playerid,"CARRY","crry_prtial",4.0,1,0,0,1,1,1);
			SetPlayerAttachedObject(playerid, 1 , 2358, 1,0.11,0.36,0.0,0.0,90.0);
			ApplyAnimation(playerid,"CARRY","crry_prtial",4.0,1,0,0,1,1,1);
			if(PlayerToPoint(1,playerid,-1363.59, 501.55, 10.26)) DestroyObject(obj1),obj1 = 0;
			if(PlayerToPoint(1,playerid,-1291.99, 511.90, 10.28)) DestroyObject(obj2),obj2 = 0;
			if(PlayerToPoint(1,playerid,-1356.63, 494.82, 10.31)) DestroyObject(obj3),obj3 = 0;
			if(PlayerToPoint(1,playerid,-1414.43, 507.76, 2.14)) DestroyObject(obj4),obj4 = 0;
			if(PlayerToPoint(1,playerid, -1385.60, 506.89, 2.12)) DestroyObject(obj5),obj5 = 0;
		}
		return true;
	}
	if(strcmp(cmd,"/takeammo",true)==0)
	{
		if(!IsAArm(playerid) && !IsAMaf(playerid)) return SCM(playerid,-1,"Âàì çàïðåùåíî èñïîëüçîâàòü ýòî");
		new nearveh = GetNearestVehicle(playerid),string[128];
		if(GetVehicleModel(nearveh) != 470 && GetVehicleModel(nearveh) != 579 && GetVehicleModel(nearveh) != 409 && GetVehicleModel(nearveh) != 505 && GetVehicleModel(nearveh) != 516 && GetVehicleModel(nearveh) != 533 && GetVehicleModel(nearveh) != 421 && GetVehicleModel(nearveh) != 455 && GetVehicleModel(nearveh) != 561 && GetVehicleModel(nearveh) != 519) return SendClientMessage(playerid,-1,"Âû íå ðÿäîì ñ ìàøèíîé!");
		if(PatronPlayer[playerid] > 0)
		{
			SendClientMessage(playerid,-1,"Ó âàñ óæå åñòü ÿùèê ñ ïàòðîíàìè");
			return 1;
		}
		if(PatrCar[nearveh] < 0) return SendClientMessage(playerid,-1,"Ìàøèíà ïóñòà");
		SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "Âû âçÿëè 1 ÿù. ïàòðîíîâ");
		PatrCar[nearveh] -= 1;//
		PatronPlayer[playerid] +=1;
		ApplyAnimation(playerid,"CARRY","crry_prtial",4.0,1,0,0,1,1,1);
		SetPlayerAttachedObject(playerid, 1 , 2358, 1,0.11,0.36,0.0,0.0,90.0);
		ApplyAnimation(playerid,"CARRY","crry_prtial",4.0,1,0,0,1,1,1);
		Delete3DTextLabel(Potri3dtext[playerid]);
		new newcar = GetNearestVehicle(playerid);
		format(string,sizeof(string),"Çàãðóæåíî ÿùèêîâ: %d", PatrCar[nearveh]);
 	  Potri3dtext[playerid] = Create3DTextLabel(string, 0xFDE640AA, 0.0, 7.77, 7.77, 30.0,0,1);
 	  Attach3DTextLabelToVehicle(Potri3dtext[playerid], newcar, 0.0, 0.0, 2.0 );
		format(string, sizeof(string), "{ff6500}Çàãðóæåíî ÿùèêîâ: %d", PatrCar[nearveh]);
		SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, string);
		return 1;
	}
- - - Добавлено - - -

Если нужен мод, с которого я резал команды - https://yadi.sk/d/QEa1ISvucjhDc