Добро пожаловать на Pro Pawn - Портал о PAWN-скриптинге.
Показано с 1 по 5 из 5
 1. #1
  Аватар для SkripTor
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  31.01.2015
  Сообщений
  2
  Репутация:
  0 ±

  Концерт Зал.

  Всем доброго дня. После добавления Концерт Зала,появляются ошибки,я никак исправить не могу. И связанны они с OnDialogResponse.
  Ошибки
  PHP код:
  C:\Users\Администратор\Desktop\SAMP\Test Mapping\gamemodes\Steep.pwn(4247) : error 040duplicate "case" label (value 5000)
  C:\Users\Администратор\Desktop\SAMP\Test Mapping\gamemodes\Steep.pwn(4292) : warning 217loose indentation
  C
  :\Users\Администратор\Desktop\SAMP\Test Mapping\gamemodes\Steep.pwn(4292) : error 014invalid statementnot in switch
  C:\Users\Администратор\Desktop\SAMP\Test Mapping\gamemodes\Steep.pwn(4292) : warning 215expression has no effect
  C
  :\Users\Администратор\Desktop\SAMP\Test Mapping\gamemodes\Steep.pwn(4292) : error 001expected token";"but found ":"
  C:\Users\Администратор\Desktop\SAMP\Test Mapping\gamemodes\Steep.pwn(4292) : error 029invalid expressionassumed zero
  C
  :\Users\Администратор\Desktop\SAMP\Test Mapping\gamemodes\Steep.pwn(4292) : fatal error 107too many error messages on one line

  Compilation aborted
  .

  Pawn compiler 3.2.3664.samp              Copyright (c1997-2006ITB CompuPhase


  5 Errors

  Сам код
  PHP код:
      case 6002:
          {
              if(
  response)
              {
                  switch(
  listitem)
                  {
                      case 
  0:
                      {
                          if(
  ticketprice == 0)
                          {
                              
  ShowPlayerDialog(playerid,1002,DIALOG_STYLE_INPUT,"Êîíöåðòíûé çàë | Áèëåòû","Ââåäèòå öåíó çà áèëåò.","Äàëåå","Îòìåíà");
                          }
                          else if(
  ticketprice 0ticketprice 0SendClientMessage(playerid,0x33AA33AA,"Âû óñòàíîâèëè ñâîáîäíûé âõîä.");
                      }
                      case 
  1:
                      {
                          if(
  musichall == false)
                          {
                              
  ShowPlayerDialog(playerid,1004,DIALOG_STYLE_INPUT,"Êîíöåðòíûé çàë | Ìóçûêà","Ââåäèòå ïðÿìóþ ññûëêó íà àóäèî ïîòîê.","Äàëåå","Îòìåíà");
                          }
                          else if(
  musichall == true)
                          {
                              
  musichall false;
                              for(new 
  i=0i<GetMaxPlayers(); i++)
                              {
                                  if(
  audiostr[i] == true)
                                  {
                                      
  StopAudioStreamForPlayer(i);
                                      
  audiostr[i] = false;
                                  }
                              }
                              
  SendClientMessage(playerid,0xFF0000AA,"Âû îòêëþ÷èëè ìóçûêó.");
                          }
                      }
                      case 
  2:
                      {
                          if(
  statzanaves == false)
                          {
                              
  MoveObject(zanaves[0],-477.8515625,-2567.9114062,1498.25903322);
                              
  MoveObject(zanaves[1],-455.4511719,-2567.9184766,1498.25903322);
                              
  statzanaves true;
                          }
                          else if(
  statzanaves == true)
                          {
                              
  MoveObject(zanaves[0],-477.8515625,-2567.9114062,1491.25903322);
                              
  MoveObject(zanaves[1],-455.4511719,-2567.9184766,1491.25903322);
                              
  statzanaves false;
                          }
                      }
                                          case 
  3SetObjectMaterial(fonhall,0,19129,"dancefloors","DanceFloor1",0);
                      case 
  4SetObjectMaterial(fonhall,0,14623,"mafcasmain","casino_carp",0);
                      case 
  5SetObjectMaterial(fonhall,0,18028,"cj_bar2","GB_nastybar03",0);
                      case 
  6SetObjectMaterial(fonhall,0,18018,"genintintbarb","GB_midbar01",0);
                      case 
  7SetObjectMaterial(fonhall,0,13007,"sw_bankint","woodfloor1",0);
                  }
              }
              else if(!
  response) return 1;
          }
          case 
  5000:
          {
              if(
  response)
              {
                  if(!
  strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid,1002,DIALOG_STYLE_INPUT,"Êîíöåðòíûé çàë | Áèëåòû","Ââåäèòå öåíó çà áèëåò.","Äàëåå","Îòìåíà");
                  if(
  strval(inputtext) < || strval(inputtext) > 25000) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"{FF0000}x{FFFFFF} Öåíà áèëåòà íå ìîæåò áûòü ìåíüøå 1$ è áîëüøå 25000$.");
                  
  ticketprice strval(inputtext);
                  new 
  string[55];
                  
  format(string,sizeof(string),"Âû óñòàíîâèëè âõîä ïî áèëåòàì, öåíà áèëåòà: %d$",strval(inputtext));
                  
  SendClientMessage(playerid,0x33AA33AA,string);
              }
              else if(!
  response) return 1;
          }
          case 
  6001:
          {
              if(
  response)
              {
                  if(
  ticketprice == 0) return SendClientMessage(playerid,0xFF0000AA,"Êàññà íå ðàáîòàåò.");
                  if(
  ticket[playerid] == true) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"{FF0000}x{FFFFFF} Ó âàñ óæå åñòü áèëåò.");
                  if(
  PlayerInfo[playerid][pCash] < ticketprice) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"{FF0000}x{FFFFFF} Ó âàñ íåäîñòàòî÷íî äåíåã.");
                  
  PlayerInfo[playerid][pCash] -= ticketprice;
                  
  ticket[playerid] = true;
                  
  SendClientMessage(playerid,0x33AA33AA,"Âû êóïèëè áèëåò.");
              }
              else if(!
  response) return 1;
          }
          case 
  6000:
          {
              if(
  response)
              {
                  if(
  strlen(inputtext) > 400) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"{FF0000}x{FFFFFF} Äëèíà ññûëêè íà àóäèî ïîòîê íå äîëæíà ïðåâûøàòü 400 ñèìâîëîâ.");
                  
  strmid(urlaudiostrhallinputtext0strlen(inputtext), 400);
                  
  musichall true;
                  for(new 
  i=0i<GetMaxPlayers(); i++)
                  {
                      if(
  PlayerToPoint(50.0,playerid,-470.1566,-2566.8118,1485.5391) && GetPlayerVirtualWorld(i) == 3)
                      {
                          
  StopAudioStreamForPlayer(i);
                          
  PlayAudioStreamForPlayer(i,inputtext, -470.1566,-2566.8118,1485.539150.0,true);
                          
  audiostr[i] = true;
                      }
                  }
                  
  SendClientMessage(playerid,0x33AA33AA,"Âû âêëþ÷èëè ìóçûêó.");
              }
              else if(!
  response) return 1
  - - - Добавлено - - -

  Кто поможет решить,+сами закидаю)

 2. #2
  Аватар для Mazzilla
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  27.11.2013
  Адрес
  Нижневартовск
  Сообщений
  256
  Репутация:
  63 ±
  PHP код:
      switch(dialogid)
      {
          case 
  6002:
          {
              if(
  response)
              {
                  switch(
  listitem)
                  {
                      case 
  0:
                      {
                          if(
  ticketprice == 0)
                          {
                              
  ShowPlayerDialog(playerid,1002,DIALOG_STYLE_INPUT,"Концертный зал | Билеты","Введите цену за билет.","Далее","Отмена");
                          }
                          else if(
  ticketprice 0ticketprice 0SendClientMessage(playerid,0x33AA33AA,"Вы установили свободный вход.");
                      }
                      case 
  1:
                      {
                          if(
  musichall == false)
                          {
                              
  ShowPlayerDialog(playerid,1004,DIALOG_STYLE_INPUT,"Концертный зал | Музыка","Введите прямую ссылку на аудио поток.","Далее","Отмена");
                          }
                          else if(
  musichall == true)
                          {
                              
  musichall false;
                              for(new 
  i=0i<GetMaxPlayers(); i++)
                              {
                                  if(
  audiostr[i] == true)
                                  {
                                      
  StopAudioStreamForPlayer(i);
                                      
  audiostr[i] = false;
                                  }
                              }
                              
  SendClientMessage(playerid,0xFF0000AA,"Вы отключили музыку.");
                          }
                      }
                      case 
  2:
                      {
                          if(
  statzanaves == false)
                          {
                              
  MoveObject(zanaves[0],-477.8515625,-2567.9114062,1498.25903322);
                              
  MoveObject(zanaves[1],-455.4511719,-2567.9184766,1498.25903322);
                              
  statzanaves true;
                          }
                          else if(
  statzanaves == true)
                          {
                              
  MoveObject(zanaves[0],-477.8515625,-2567.9114062,1491.25903322);
                              
  MoveObject(zanaves[1],-455.4511719,-2567.9184766,1491.25903322);
                              
  statzanaves false;
                          }
                      }
                                          case 
  3SetObjectMaterial(fonhall,0,19129,"dancefloors","DanceFloor1",0);
                      case 
  4SetObjectMaterial(fonhall,0,14623,"mafcasmain","casino_carp",0);
                      case 
  5SetObjectMaterial(fonhall,0,18028,"cj_bar2","GB_nastybar03",0);
                      case 
  6SetObjectMaterial(fonhall,0,18018,"genintintbarb","GB_midbar01",0);
                      case 
  7SetObjectMaterial(fonhall,0,13007,"sw_bankint","woodfloor1",0);
                  }
              }
              else if(!
  response) return 1;
          }
          case 
  5000:
          {
              if(
  response)
              {
                  if(!
  strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid,1002,DIALOG_STYLE_INPUT,"Концертный зал | Билеты","Введите цену за билет.","Далее","Отмена");
                  if(
  strval(inputtext) < || strval(inputtext) > 25000) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"{FF0000}x{FFFFFF} Цена билета не может быть меньше 1$ и больше 25000$.");
                  
  ticketprice strval(inputtext);
                  new 
  string[55];
                  
  format(string,sizeof(string),"Вы установили вход по билетам, цена билета: %d$",strval(inputtext));
                  
  SendClientMessage(playerid,0x33AA33AA,string);
              }
              else if(!
  response) return 1;
          }
          case 
  6001:
          {
              if(
  response)
              {
                  if(
  ticketprice == 0) return SendClientMessage(playerid,0xFF0000AA,"Касса не работает.");
                  if(
  ticket[playerid] == true) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"{FF0000}x{FFFFFF} У вас уже есть билет.");
                  if(
  PlayerInfo[playerid][pCash] < ticketprice) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"{FF0000}x{FFFFFF} У вас недостаточно денег.");
                  
  PlayerInfo[playerid][pCash] -= ticketprice;
                  
  ticket[playerid] = true;
                  
  SendClientMessage(playerid,0x33AA33AA,"Вы купили билет.");
              }
              else if(!
  response) return 1;
          }
          case 
  6000:
          {
              if(
  response)
              {
                  if(
  strlen(inputtext) > 400) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"{FF0000}x{FFFFFF} Длина ссылки на аудио поток не должна превышать 400 символов.");
                  
  strmid(urlaudiostrhallinputtext0strlen(inputtext), 400);
                  
  musichall true;
                  for(new 
  i=0i<GetMaxPlayers(); i++)
                  {
                      if(
  PlayerToPoint(50.0,playerid,-470.1566,-2566.8118,1485.5391) && GetPlayerVirtualWorld(i) == 3)
                      {
                          
  StopAudioStreamForPlayer(i);
                          
  PlayAudioStreamForPlayer(i,inputtext, -470.1566,-2566.8118,1485.539150.0,true);
                          
  audiostr[i] = true;
                      }
                  }
                  
  SendClientMessage(playerid,0x33AA33AA,"Вы включили музыку.");
              }
              else if(!
  response) return 1;
          }
      } 

 3. #3
  Аватар для SkripTor
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  31.01.2015
  Сообщений
  2
  Репутация:
  0 ±
  PHP код:
  C:\Users\Àäìèíèñòðàòîð\Desktop\SAMP\Test Mapping\gamemodes\Steep.pwn(4294) : error 014invalid statementnot in switch
  C:\Users\Àäìèíèñòðàòîð\Desktop\SAMP\Test Mapping\gamemodes\Steep.pwn(4294) : warning 215expression has no effect
  C
  :\Users\Àäìèíèñòðàòîð\Desktop\SAMP\Test Mapping\gamemodes\Steep.pwn(4294) : error 001expected token";"but found ":"
  C:\Users\Àäìèíèñòðàòîð\Desktop\SAMP\Test Mapping\gamemodes\Steep.pwn(4294) : error 029invalid expressionassumed zero
  C
  :\Users\Àäìèíèñòðàòîð\Desktop\SAMP\Test Mapping\gamemodes\Steep.pwn(4294) : fatal error 107too many error messages on one line

  Compilation aborted
  .

  Pawn compiler 3.2.3664.samp              Copyright (c1997-2006ITB CompuPhase


  4 Errors

  Строка..
  PHP код:
      case 8608

 4. #4
  Аватар для LONSDALE
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  11.06.2015
  Сообщений
  2
  Репутация:
  0 ±
  Вместо
  PHP код:
  case 8608
  PHP код:
  if(dialogid == 8608
  Последний раз редактировалось LONSDALE; 12.06.2015 в 00:42.

 5. #5
  Аватар для #ball
  Пользователь

  Статус
  Оффлайн
  Регистрация
  01.06.2014
  Адрес
  Rostov-on-Don
  Сообщений
  120
  Репутация:
  14 ±
  PHP код:
  case 6002:
      {
          if(
  response)
          {
              switch(
  listitem)
              {
              case 
  0:
                  {
                      if(
  ticketprice == 0)
                      {
                          
  ShowPlayerDialog(playerid,1002,DIALOG_STYLE_INPUT,"Концертный зал | Билеты","Введите цену за билет.","Далее","Отмена");
                      }
                      else if(
  ticketprice 0ticketprice 0SendClientMessage(playerid,0x33AA33AA,"Вы установили свободный вход.");
                  }
              case 
  1:
                  {
                      if(
  musichall == false)
                      {
                          
  ShowPlayerDialog(playerid,1004,DIALOG_STYLE_INPUT,"Концертный зал | Музыка","Введите прямую ссылку на аудио поток.","Далее","Отмена");
                      }
                      else if(
  musichall == true)
                      {
                          
  musichall false;
                          for(new 
  i=0i<GetMaxPlayers(); i++)
                          {
                              if(
  audiostr[i] == true)
                              {
                                  
  StopAudioStreamForPlayer(i);
                                  
  audiostr[i] = false;
                              }
                          }
                          
  SendClientMessage(playerid,0xFF0000AA,"Вы отключили музыку.");
                      }
                  }
              case 
  2:
                  {
                      if(
  statzanaves == false)
                      {
                          
  MoveObject(zanaves[0],-477.8515625,-2567.9114062,1498.25903322);
                          
  MoveObject(zanaves[1],-455.4511719,-2567.9184766,1498.25903322);
                          
  statzanaves true;
                      }
                      else if(
  statzanaves == true)
                      {
                          
  MoveObject(zanaves[0],-477.8515625,-2567.9114062,1491.25903322);
                          
  MoveObject(zanaves[1],-455.4511719,-2567.9184766,1491.25903322);
                          
  statzanaves false;
                      }
                  }
              case 
  3SetObjectMaterial(fonhall,0,19129,"dancefloors","DanceFloor1",0);
              case 
  4SetObjectMaterial(fonhall,0,14623,"mafcasmain","casino_carp",0);
              case 
  5SetObjectMaterial(fonhall,0,18028,"cj_bar2","GB_nastybar03",0);
              case 
  6SetObjectMaterial(fonhall,0,18018,"genintintbarb","GB_midbar01",0);
              case 
  7SetObjectMaterial(fonhall,0,13007,"sw_bankint","woodfloor1",0);
              }
          }
          else if(!
  response) return 1;
      }
  case 
  5000:
      {
          if(
  response)
          {
              if(!
  strlen(inputtext)) return ShowPlayerDialog(playerid,1002,DIALOG_STYLE_INPUT,"Концертный зал | Билеты","Введите цену за билет.","Далее","Отмена");
              if(
  strval(inputtext) < || strval(inputtext) > 25000) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"{FF0000}x{FFFFFF} Цена билета не может быть меньше 1$ и больше 25000$.");
              
  ticketprice strval(inputtext);
              new 
  string[55];
              
  format(string,sizeof(string),"Вы установили вход по билетам, цена билета: %d$",strval(inputtext));
              
  SendClientMessage(playerid,0x33AA33AA,string);
          }
          else if(!
  response) return 1;
      }
  case 
  6001:
      {
          if(
  response)
          {
              if(
  ticketprice == 0) return SendClientMessage(playerid,0xFF0000AA,"Касса не работает.");
              if(
  ticket[playerid] == true) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"{FF0000}x{FFFFFF} У вас уже есть билет.");
              if(
  PlayerInfo[playerid][pCash] < ticketprice) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"{FF0000}x{FFFFFF} У вас недостаточно денег.");
              
  PlayerInfo[playerid][pCash] -= ticketprice;
              
  ticket[playerid] = true;
              
  SendClientMessage(playerid,0x33AA33AA,"Вы купили билет.");
          }
          else if(!
  response) return 1;
      }
  case 
  6000:
      {
          if(
  response)
          {
              if(
  strlen(inputtext) > 400) return SendClientMessage(playerid,0xFFFFFFFF,"{FF0000}x{FFFFFF} Длина ссылки на аудио поток не должна превышать 400 символов.");
              
  strmid(urlaudiostrhallinputtext0strlen(inputtext), 400);
              
  musichall true;
              for(new 
  i=0i<GetMaxPlayers(); i++)
              {
                  if(
  PlayerToPoint(50.0,playerid,-470.1566,-2566.8118,1485.5391) && GetPlayerVirtualWorld(i) == 3)
                  {
                      
  StopAudioStreamForPlayer(i);
                      
  PlayAudioStreamForPlayer(i,inputtext, -470.1566,-2566.8118,1485.539150.0,true);
                      
  audiostr[i] = true;
                  }
              }
              
  SendClientMessage(playerid,0x33AA33AA,"Вы включили музыку.");
          }
          else if(!
  response) return 1;
      } 

 

 

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

 • Вы не можете создавать новые темы
 • Вы не можете отвечать в темах
 • Вы не можете прикреплять вложения
 • Вы не можете редактировать свои сообщения
 •